Det arbejder vi med i Gårslev Lokalråd

Samskabelse som nøglebegreb
I Gårslev Lokalråd brænder for, er, at bidrage til at skabe et mere spændende, et mere trafiksikkert og et mere levende lokalområde. Og arbejder vi på at virkeliggøre – i samspil med de mange gode kræfter der findes i lokalområdet. Kræfter som Kulturklubben, GGF, grundejerforeninger, skole og handelsliv.

Gårslev Lokalråd har afholdt visionsmøde i november 2017 og har i forlængelse af det arbejdet med at give indhold til sit slogan Gårslev knytter bånd.

Byfest
Lokalrådet har i forlængelse heraf været aktiv i arbejdet med at få etableret et byfestudvalg, som har kunnet genstarte Gårslev Byfest, hvilket blev til virkelighed i 2018 og den gentages i år i uge 33.

Sommerkoncert, Midsommerløb og stivandring
Et andet festligt tiltag vi også er glade for i Gårslev Lokalråd er vores velbesøgte Sommerkoncert på Gimlegrunden, som i år fandt sted lørdag den 15. juni, og så har vi desuden Gårslev Midsommerløb blot 8 dage senere.

Og nu vi er ved det med at bruge benene: Fredag den 17. maj gennemførte sognepræst Erik Røjkjær Christensen/Gårslev Kirke og Gårslev Lokalråd en spændende tur til Nebbegaard, hvor indehaverne, Gerda og Johannes Andersen, levende fortalte om stedets historien, før de ledte os på en lille stivandring rundt i området ved Nebbegaard.

Handicapvenlige toiletfaciliteter
Gårslev Lokalråd lægger vægt på, at der er ordentlige og værdige forhold for alle, der benytter lokalområdet – herunder også de fantastiske naturområder, vi har. Derfor har det været en hjertesag for lokalrådet i samarbejde med grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt at arbejde konstruktivt for at der kan etableres handicapvenlige toiletfaciliteter på Gimlegrunden. Noget der glædeligvis blev en realitet få dage før sommerfesten.

Halombygning – for alle
I lokalrådet bakker vi naturligvis også op om den nye superspændende om- og tilbygning i forhold til Gårslev idrætshal. Et byggeri som jo ud over at give nogle fantastiske nye muligheder for idræt, fitness og træning også indtænker hensynet til mennesker med funktionsnedsættelser. At skulle leve med fysiske funktionsnedsættelser er jo ikke kun et vilkår for mennesker med handicaps. Det er et vilkår, vi alle kommer til at møde i vore liv – før eller siden.  Design for alle gør, at vi alle kan leve bedre, længere.

BID/7080
Gårslev Lokalråd deltaget løbende i møder om nærdemokrati og lokaludvikling, blandt andet i regi af Vejle Kommunes BID-samarbejde på tværs af foreninger i 7080 Børkop og i forbindelse med eksempelvis byvisionsarbejdet, der mundede ud i valget af ”Naturbyen” – en størrelse, som nu skal udkrystalliseres yderligere.

Ønsker og visioner omkring Gårslev Bymidte
Et af de helt store pejlemærker for Gårslev Lokalråd er at fremme arbejdet med at skabe en ny og spændende bymidte i Gårslev. I forlængelse heraf har der været afholdt møder omkring tanker, visioner og ønsker i forhold til Gårslev Bymidte. De forskellige interessenter som Dagli´Brugsen, Lokalrådet, skolen, Dancenter og Vejle Kommune har deltaget.

Vi har ansøgt og modtaget midler fra Udviklingspuljen, som nu anvendes at få få landskabsarkitekter fra virksomheden LABLAND til at hjælpe os med at skitsere, hvad der kan ske ift bymidten.

Fredag den 7. juni indgik vi et et meget velbesøgt arrangement foran Dagli´Brugsen, hvor lokalsamfundet kunne udtrykke deres ønsker, forslag og ideer til midtbyen med baggrund i nogle scarie-beskrivelser fra LABLAND. Vi havde i denne forbindelse en særlig børne-dimension, så også de yngste Gårslevere fik lejlighed til at tegne ideer ift fremtidens Gårslev. Vi forventer at kunne præsentere det endelige oplæg fra Labland ved lokalrådets årsmøde 3. oktober.

Ny sti mellem Gårslev og Gaurslund
Som allerede nævnt bakker vi fra Gårslev Lokalråds side fuldt op om – og deltager i – det spændende strategiske arbejde, der finder sted i forhold til 7080 samt det taktiske arbejde i regi af BID. Således var vi også primo 2019 aktive med et høringssvar ift helhedplanen for Brejning Syd.

Her påpegede vi, at det vil være en rigtig god idé at få etableret en sti/skolesti mellem Gårslev og Gaurslund. Vi har jo i Gårslev-området en lang række skolelever, som dagligt tager turen mellem de to landsbyer. Det vil være dejligt at få forbedret de bløde trafikanters sikkerhed, samtidig med at vi får etableret endnu en attraktiv, rekreativ sti, der kan forbinde vore landsbyer med strand, hav og skov. Til glæde for områdets indbyggere såvel som for gæster og turister.

Desværre blev vores ønske om en sådan sti ikke imødekommet ift Helhedplanen for Brejning Syd. Det synes vi er superærgerligt, og vi er i det hele taget noget bekymrede omfanget af Vejle Kommunes ambitioner i relation til etablering af stier.

Bedre trafikforhold
Højt på lokalrådets prioriteringsliste er også at slå til lyds for en række helt nødvendige forbedringer af trafikale forhold flere steder – ikke blot i Gårslev, hvor vejføringen visse steder er problematisk, men også i Høll og Hvidbjerg, hvor hastighedsbegrænsningerne i vid udstrækning ikke respekteres – med fare for lokalbefolkningen, gæster og turister til følge. Endvidere er det for Gårslev Lokalråds supervigtigt, at buskørslen til vores lokalsamfund (bus 204) bevares. Den buslinje er ganske enkelt en trafikal livline for rigtigt mange i vores lokalsamfund – unge som gamle. Og derfor vil vi – fortsat – kæmpe for den med næb og klør.

Boligudvikling i Gårslev
Lokalrådet er i sit arbejde blevet kontaktet af flere borgere, der ønsker at kunne leje en bolig i lokalområdet. Henvendelserne er primært kommet fra ældre, der ønsker at afhænde deres parcelhus, men ønsker at blive boende i byen for ikke at miste sit sociale netværk, og dels fra skilsmissepar, hvor den ene part har brug for en lejebolig.

Der er ingen/få private udlejningsboliger i byen, og vi er indtil videre af den opfattelse, at det ikke er muligt at få private investorer til at bygge udlejningsboliger i Gårslev.

Lokalrådet har derfor haft kontakt til en almen boligorganisation for at høre, om de kunne være interesserede i at opføre almene boliger i byen.

Tilbagemeldingen har været positiv og vi er nået frem til, at ambitionen kunne være et byggeri af ca. 20 almene familieboliger med et areal på ca. 100 kvm. Boligorganisationen oplyser, at man må forvente, at omkostningerne vil være i størrelsesordenen 35-38 mio., hvilket vil udløse en kommunal grundkapital på omkring 3,5 mio. kr., som delvist vil kunne findes via kommunalt grundsalg.

Lokalrådet har kikket på forskellige placeringer og er kommet til den konklusion, at den bedste beliggenhed vil være på den kommunale udstykning på Høllvej.

I fortsættelse af Byvisionsmødet i Gaurslundhallen d. 4. april fremsendte Gårslev Lokalråd en formel anmodning om et møde med borgmester Jens Ejner Christensen om muligheden for nybyggeri af almennyttige udlejningsboliger i Gårslev – til især ældre og singler. Et stort ønske for lokalområdet.

Desværre måtte vi længe sidde uforløst og vente ved postkassen – men i slutningen af maj kunne vi så læse at Økonomiudvalget havde besluttet at bevilge midler til 55 nye lejeboliger til ældre og singler i Vonge, Givskud og Thyregod i løbet af årene 2019-2021.  Vi glæder os på de tre byers vegne – men vi kan ikke forstå, at Gårslev ikke også kunne være blevet betænkt!

Onsdag den 12 juni har Lokalrådet er det dog haft møde med Jens Ejner Christensen og ved den lejlighed har vi endnu engang gjort vores ønske gældende – ligesom vi har peget på, at disse udlejningsboliger dels efter vores opfattelser passer utrolig fint ind ift den Planstrategi 2019 for Vejle og Trekantområdet, som er i høring frem til 6. august, dels at udlejningsboliger kan være med til at imødegå noget af det presset ift plejehjempladser.

Vi håber fortsat, at det kan blive til noget med flere udlejningsboliger i Gårslev. Det mål vil vi blive ved med at arbejde på at nå.

Projekt-pipeline
I pipelinen med nye projekter, som vi drøfter muligheden for at virkeliggøre, er desuden følgende:

  • Tour de Friends (arbejdstitel): En ide om at lave et cykelløb for børn i den del af Vejle Kommune, der har postnummer 7080.
  • Kunstnerrefugium: En ide om, at omdanne den traditionsrige ejendom Hvidbjerggård ved Hvidbjerg/Høll til et kunstnerrefugium

 

 

Henrik Juhl Kristensen, 17. juni 2019